The Dignity Manifesto of Design - for People Living with Dementia - Design Dignity Dementia team

As designers, researchers, care deliverers, care receivers, and people living with dementia we have come to understand that good design for people living with dementia entails respecting their dignity, autonomy, independence, equality of opportunity and non-discrimination.

In pursuit of these goals we value:

 • Designs that consider the needs of the whole person over those that focus solely on a person’s dementia
 • Projects that prioritise enabling people living with dementia to remain in their communities and families over isolated residential and care settings
 • Designs that maximise intergenerational interactions over those that provide only for elderly people
 • Projects that are authentically co-designed with people living with dementia over projects that only use experts as proxies
 • Designs that focus on the strengths and abilities of people living with dementia over those that only focus on compensating for functional decline
 • Designs that accentuate the freedom of people living with dementia to make informed decisions about the risks they wish to take over those that are based on a third-party definition of acceptable risk.

These values are supported when design and planning respond to the following evidence-based principles:

 • Begin each project by developing a vision for a dignified way of life for people living with dementia,
 • Where safety measures are agreed to be appropriate, design them to be as unobtrusive as possible,
 • Design the environment with a human scale to maximise manageability and comprehensibility,
 • Plan the environment to make it easy for people to see and move where they want to go,
 • Minimise unhelpful stimulation,
 • Optimise helpful stimulation,
 • Design the environment to integrate internal and external places that stimulate engagement and enable a person living with dementia to move from place to place,
 • Design all components of the environment to be as familiar as possible,
 • Afford people opportunities to choose to be alone or with various size groups of people.


MANIFEST „DOSTOJANSTVO U DIZAJNU – ZA OSOBE KOJE ŽIVE SA DEMENCIJOM“


Kao dizajneri, istraživači, njegovatelji, primatelji njege i ljudi koji žive s demencijom shvatili smo da dobar dizajn za ljude koji žive s demencijom podrazumijeva poštivanje njihovog dostojanstva, autonomije, neovisnosti, jednakih mogućnosti i nediskriminacije. Težeći ovim ciljevima vrednujemo:

 • Dizajne koji podrazumijevaju potrebe cjelokupne osobe u odnosu na one koji su fokusirani isključivo na demenciju osobe,
 • Projekti kojima je prioritet omogućiti osobama koje žive s demencijom da ostanu u svojim zajednicama i porodicama u odnosu na izolirane stambene i njegovateljske ustanove
 • Dizajne koji maksimiziraju međugeneracijsko povezivanje u odnosu na one koji su osigurani samo za starije ljude,
 • Projekte koji su autentično osmišljeni s osobama koje žive s demencijom u odnosu na projekte koji koriste samo stručnjake,
 • Dizajne koji su fokusirani na jačanje i sposobnosti osoba koje žive sa demencijom u odnosu na one koji se fokusirani samo na kompenzaciju funkcionalnih nedostataka
 • Dizajne koji naglašavaju slobodu osoba koje žive s demencijom da donesu utemeljenije odluke o rizicima koje žele preuzeti u odnosu na one koji su zasnovani na definiciji trećoj strani prihvatljivog rizika

Ove su vrijednosti podržane kada projektovanje i planiranje odgovaraju sljedećim načelima zasnovanim na principima:

 • Započnite svaki projekt razvijanjem vizije dostojanstvenog načina života za osobe koje žive s demencijom,
 • Tamo gdje su sigurnosne mjere dogovorene da budu prikladne, projektujte ih da budu neupadljive koliko je to moguće,
 • Dizajnirajte okoliš u razmjerama čovjeka da biste maksimizirali upravljivost i razumljivost,
 • Planirajte okruženje kako bi ljudima bilo lakše vidjeti i kretati se gdje oni žele,
 • Minimalizirajte beskorisnu stimulaciju,
 • Optimizirajte korisnu stimulaciju,
 • Projektujte okruženje koje integrira unutrašnja i vanjska mjesta koja stimulišu angažovanost i dostupnost osobama koje žive s demencijom da se kreću sa jednog na drugo mjesto,
 • Dizajnirajte sve komponente okruženja kako bi bile što poznatije,
 • Dozvolite ljudima mogućnost da odaberu biti sami ili u grupama ljudi različite brojnosti,
 • Omogućiti jednostavan pristup i vezu sa lokalnim zajednicama i iz njih.