Promjene počinju od Vas

Idemo ZAJEDNO u dostojanstvenu starost

O NAMA


DOBRO DOŠLI na zvaničnu stranicu CENTRA ZA DEMENCIJU

KO SMO
Centar za demenciju je i danas jedina Ustanova u BiH i regionu Zapadnog Balkana koja se bavi cjelokupnim problemom demencije. Osnovan je 01. Septembra 2013.godine od strane Alzheimer udruženja AiR-Sarajevo. Smješten je u vlastitom objektu od cca 300m2.

Filozofija Centra za demenciju je ne-farmakološki pristup u tretmanu demencije. Ovo znači sveobuhvatan i koordinisani pristup u tretmanu osobe koja pati od demencije, a koji podrazumijeva učešće medicinskog multi-disciplinarnog tima koji u saradnji sa interprofesionalnim terapeutskim timom radi na kontroli i poboljšavanju psiho-fizičkog stanja pacijenta.  Osnovna zadača Centra za demenciju je:

POMOĆ OSOBAMA KOJE ŽIVE SA DEMENCIJOM koja se odnosi na: dijagnosticiranje tipa demencije, određivanja medicinske terapije, kontrole stanja, provođenja različitih ne-farmakoloških terapija kroz programe:
1. PROGRAM PODRŠKE kojim se osobe koje su dobile dijagnozu određenog tipa demencije edukuju o demenciji i pripremaju za život nakon dijagnoze
2. DNEVNI CENTAR koji predstavlja program kojim se osobama do umjerenog težeg stadija bolesti pomaže da svoje stanje drže pod kontrolom i imaju blaže napredovanje bolesti čime poboljšavaju svoje ukupno stanje te provode svoje dane u dostojanstvu istovremeno produžavajući vrijeme u kojem su funkcionalni i izbjegavaju terminalna stanja bolesti.
3. PROGRAM REHABILITACIJE koji je osmišljen da pomogne osobi koja pati od demencije da svoje aktuelno stanje popravi i poboljša, da se edukuje o toku bolesti i mjerama koje je nužno da slijedi nakon provedenog programa kako bi bolest napredovala slabijim intenzitetom. Ovaj program je jako značajan i do sada smo postigli izvanredne rezultate u njegovoj implementaciji.

- POMOĆ NJEGOVATELJIMA - formalnim njegovateljima ili članu porodice koji se brine o osobi koja pati od demencije. Pod ovim terminom se podrazumijeva:
1. program podrške njegovatelju koji predstavlja savjetovanje i edukaciju,
2. psihološko savjetovanje radi rasterećenja od stresa i izgaranja usljed dugotrajne njege osobe koja pati od demencije.

POMOĆ LJEKARIMA PORODIČNE MEDICINE koja podrazumijeva:
1. EDUKACIJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE o demenciji koja ima cilj ranu detekciju bolesti radi uspostavljanja pravovremene dijagnoze potaknute iz PZZ,
2. SAVJETOVANJE radi boljeg prepoznavanja stanja i potreba osobe koja pati od demencije te načina kako aktuelno stanje pogođene osobe popraviti i poboljšati te koji su alati za to dostupni.

- EDUKATIVNO-SAVJETODAVNA POMOĆ koja se odnosi na realizaciju različitih programa kojima se podiže znanje i svijest o demenciji i potrebama osoba koje žive sa demencijom i njihovih njegovatelja. Do sada smo realizirali programe:
1. edukacija medicinskog i bolničkog osoblja
2. edukacija policijskih službenika
3. edukacija formalnih njegovatelja uposlenih u stračkim domovima ili gerontološkim centrima
4. edukacija psihologa, socijalnih radnika, raznih vrsta terapeuta
5. edukacija neformalnih njegovatelja

- IZRADA SMJERNICA za postupanje sa osobama koje pate od demencije u različitim prilikama i situacijama
1. "DEMENCIJA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19" smjernice o prepoznavanju simptoma zaraze Covid-19, postupanju nakon dijagnosticiranja i mjere zaštite. Zvanične smjernice Federalnog Kriznog Štaba i Kantonalnih Zavoda za javno zdravlje.

- OBJAVLJIVANJE VLASTITE LITERATURE O DEMENCIJI što predstavlja istraživačko-naučni rad na temama demencije. Do sada smo izdali dvije autorske knjige:
1. "DEMENCIJA - ŠTA I KAKO DALJE" udžbenik za srednje medicinske škole koja je ujedno vodič kroz demenciju posvećen osobama pogođenim demencijom, njegovateljima i porodici.
2. "DEMENCIJA IZ UGLA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE" koja je vodič za ljekare porodične medicine i medicinske tehničare u PZZ
Koautori smo Transnacionalnog vodiča "Interprofessional management of dementia" koji je korišten kao podloga za online edukaciju u projektu INDEED finansiranom od strane EU INTERREG.
Izradili smo mnoštvo brošura o demenciji.

- PROVOĐENJE NAUČNIH ISTRAŽIVANJA - Do sada smo proveli više istraživanja. Najznačajnije je istraživanje "Demencija kao epidemija BH društva" kojim smo utvrdili broj oboljelih od nekog tipa demencije, a koje je potvrđeno i prihvaćeno. Radi se o 150.000 osoba sa demencijom u BiH.

- ORGANIZACIJA KONFERENCIJA I NAUČNIH SEMINARA na temu demencije.
1. iCoDem - Internacionalni kongres o demenciji koji se provodi svake druge parne godine u Sarajevu. Kongres kojemu je cilj edukacija o demenciji i širenje filozofije ne-farmakološkog pristupa u tretmanu demencije te neophodnosti multidisciplinarne i interprofesionalne saradnje,
2. Konferencije o podizanju svijesti o demenciji, kreiranju politika i razvoju strategija o demenciji
3. Dementia Master Class - stručno edukativna predavanja za neformalne i formalne njegovatelje u cilju dobivanja certifikata za rad sa osobama pogođenim demencijom

"Online" putem ZOOM aplikacije

Pored pregleda, redovnog praćenja stanja, konsultacija i savjetovanja u živo sada imate priliku to obaviti i "online" tj.virtualno! Bez rizika od zaraze, bez izlaganja naporu da dođete nama u Centar za demenciju! Ne trebate se brinuti kako nagovoriti osobu koju njegujete da se spremi i pođe na pregled! Dovoljno je da popunite donje rublike i pošaljete, Mi ćemo Vas kontaktirati i dogovoriti termin

PROGRAMI ZA OSOBE KOJE PATE OD DEMENCIJE


POMOĆ NJEGOVATELJIMA


PROGRAM PODRŠKE NJEGOVATELJIMA

Ko obavlja ulogu njegovatelja? Njegovatelji osobe koja pati od demencije su: 1. supružnik u prvom redu, 2. djeca, 3. treće osobe, 4. medicinska lica u gerontološkim centrima i palijativnim ustanovama, 5. ne-medicinska lica u staračkim domovima i ustanovama socijalne zaštite Od trenutka kada pogođena osoba počne iskazivati simptome i njena prva okolina primijeti da pogođena osoba ima umanjenje psiho-fizičkih sposobnosti te sve veći gubitak prethodno naučenih vještina što utječe na njen svakodnevni život i njegovu organizaciju ulogu njegovatelja preuzima supružnik ili djeca. Napredovanjem bolesti uključuju se treća lica čiji se broj postepeno povećava do smještanja u Ustanovu kada njegu preuzimaju medicinska ili stručnija lica. Stoga se njegovatelji dijele na 1. neformalne i 2. formalne

Nauči više

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

je nužno kako bi pomoglo njegovateljima u prevladavanju nagomilanog stresa, nošenja sa anksioznošću, borbom sa depresivnim epizodama te radi pomoći kod samooptuživanja i emotivne nestabilnosti.

Nauči više

POMOĆ LJEKARIMA


EDUKACIJE


 •  31.08.2021 09:00 - 31.08.2020 19:00
 • Online događaj

Konferencija podržana od WHO, Alzheimer Disease International i Alzheimer Europe pod pokrovitljstvom Ministarstva zdravlja FBiH. Teme su vezane za identifikaciju problema osoba koje žive sa demencijom i osoba 65+ a odnose se na ljudska prava, položaj u društvu te prilagođenosti zdravstvenog, socijalnog i sistema stanovanja njihovim potrebama te prilagođenosti okoline i opreme prostora potrebama i mogućnostima ove kategorije i u tom kontekstu postojanje i razvoj politika i strategija(Nacionalnih strategija za borbu sa demencijom) te podizanje svijesti i edukacije o problemu demencije u društvima. Naravno u tom smislu se obrađuje i zajednička -međudržavna i regionalna saradnja nosilaca politika na kreiranju politika koje će pomoći da se neutraliziraju negativne posljedice demografskih promjena i migracionih kretanja.

Čitaj više
 •  01.09.2020 09:00 - 01.09.2020 18:35
 • Online događaj

iCoDem kao stručni kongres o demenciji ove godine se održava pod nazivom "Demencija i Covid19". Razmatrat ćemo pitanja dijagnosticiranja infekcije Covid19 kod osoba koje žive sa demencijom te poslušati iskustva gerijatra uposlenog u gerijatrijskom centru najpogođenije regije Italije -Emilia Romagna te načine suzbijanja epidemije u Bosansko - Podrinjskom Kantonu kao jednom od najizloženijih Kantona na unos virusa izvana. Razgovarat će se i o biomarkerima, neuroimidžingu i pravovremenoj dijagnozi te prepoznavanju delirijuma.

Čitaj više
 •  10.10.2019 12:00 - 10.10.2019 16:30
 •   BKC Tuzla

Edukacija medicinskog osoblja Primarne zdravstvene zaštite o PRAVOVREMENOJ DIJAGNOZI.Edukacija prati vodič za ljekare primarne zdravstvene zaštite "Demencija iz ugla PZZ" koji nudi osnovne informacije o uzrocima, bolestima koje vode u demenciju, toku demencije, protokolu istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze i kratke skrining testove koji mogu ukazati na demenciju.

Čitaj više
 •  05.10.2019 10:00 - 05.10.2019 14:00
 •   hotel Holiday; Zmaja od Bosne 2; Sarajevo

Edukacija medicinskog osoblja primarne zdravstvene zaštite o načinima i razlozima PRAVOVREMENE DIJAGNOZE DEMENCIJE. Edukacija prati vodič za ljekare primarne zdravstvene zaštite "Demencija iz ugla PZZ" koji nudi osnovne informacije o uzrocima, bolestima koje vode u demenciju, toku demencije, protokolu istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze i kratke skrining testove koji mogu ukazati na demenciju.

Čitaj više
 •  10.05.2019 08:00 - 25.05.2019 18:00
 •   Mostar; Banja Luka

edukacija njegovatelja staračkih domova Caritas u Mostaru i Banja Luci

Čitaj više
 •  21.11.2018 09:00 - 23.11.2018 17:00
 •   hotel Holiday; Zmaja od Bosne 4; 71 000; Sarajevo

iCoDem/18 je stručni Kongres o demenciji koji ove godine obrađuje

Čitaj više
 •  08.05.2018 13:00 - 10.05.2018 16:00
 •   hotel Holiday; Zmaja od Bosne br.2; 71000 Sarajevo

Edukacija o NE-FARMAKOLOŠKOM PRISTUPU TRETMANA DEMENCIJE interprofesionalnog tima sastavljenog od: medicinskih sestara, psihologa, socijalnih radnika, art, muziko, okupacionih i fizio terapeuta, farmaceuta uz prisustvo učenika srednje medicinske škole i studenata medicinskog fakulteta. Partneri su iz 10 zemalja Dunavskog regiona došli iz Univerzitetskih i medicinskih ustanova.

Čitaj više
 •  18.04.2018 18:00 - 20.04.2018 16:00
 •   Parlamentarna skupština BiH; Trg BiH br.1; 71000; Sarajevo

Sastanak pod pokrivetljstvom WHO, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva zdravlja FBiH o pitanjima demencije u društvu, razvoju i usvajanju nacionalnih strategija za borbu sa demencijom te iskustva Slovenije i Austrije kao zemalja koje su usvojile svoje strategije.

Čitaj više

Članci


Forum


Forum
Dobrodošli na naš novi forum.

Ovaj prostor možete koristiti da biste na jednostavan način komunicirali između sebe, bilo da ste osoba koja živi sa demencijom ili njegovatelj a što je isključivo u vezi DEMENCIJE.

Prihvatimo ovaj prostor kao mjesto okupljanja i razgovora, poštujući i uvažavajući jedni druge. Mi ćemo vam pomoći savjetom ukoliko to budete trebali od nas, a moguće je i da zakažemo video sastanak gdje ćemo se okupiti i zajedno tražiti odgovore!   

Join us


 • Centar za demenciju; Tekija br.52; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina