Promjene počinju od Vas

Idemo ZAJEDNO u dostojanstvenu starost

 •  24.09.2022 08:30
 •   hotel ibis Styles, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Dementia Master Class je edukativni dio iCoDem/22 "Znanjem prema boljem društvu" predviđen za proširenje znanja o demenciji i dobivanju novih vještina i alata u radu sa osobama sa demencijom ciljana grupa su: ljekari porodične medicine, medicinske sestre, socijalni radnici, psiholozi, terapeuti, njegovatelji

 •  23.09.2022 16:00 - 25.09.2022 15:00
 •   hotel ibis Styles, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Zatvorene prijave za besplatno učešće u Panelima iCoDem/22 Registrujte svoje prisustvo čim prije jer je ostalo nešto mijesta za učesnike koji plačaju Potvrdu o učešću.

23.-25. Septembar 2022.; Sarajevo ; ZNANJEM PREMA BOLJEM DRUŠTVU

Žao mi je, registracija je završena.

iCoDem/22 - Međunarodni Kongres o Demenciji

iCoDem/22 nosi naziv "ZNANJEM PREMA BOLJEM DRUŠTVU"! Cilj ovogodišnjeg iCoDem/22 je povećanje znanja: 1. Ljekara porodične medicine - za koje je organizovan Dementia Master Class - Kako do dijagnoze? Polaznici će dobiti certifikat. Vrhunski regionalni predavači će održati fokusirana predavanja kojima će polaznicima približiti demenciju obradom svih važnih tema od epidemiologije preko simptoma, uzroka, toka bolesti, neuroimidžinga, procesa dijagnosticiranja, farmakologije do post-dijagnostičke podrške 2. Medicinskih sestara i drugih terapeuta - kojima je organiziran Dementia Master Class - Post dijagnostička podrška. Polaznici će dobiti certifikat. Renomirani regionalni predavači će obraditi teme: definicija, epidemiologija, simptomi, uzroci i tok demencije, značaj kognitivne procjene, kognitivna stimulacija, princip nefarmakološkog pristupa tretmana demencije, sistem palijativne njege, učešće i uloga njegovatelja iCoDem/22 uključuje predavanja o mentalnom zdravlju sudionika uključenih u problem demencije, farmakologiju u demenciji, demenciju u kontekstu javnog zdravlja, načinima prevencije te aktivnostima kojima se podiže svijest o demenciji, potiče poduzetništvo. iCoDem/22 se održava pod pokroviteljstvom: Federalnog Ministarstva zdravlja, Ministarstva zdravlja kantona Sarajevo, Alzheimer Disease International - krovne svjetske alijanse koji su ujedno i učesnici. Predavači su najrenomiraniji stručnjaci is oblasti: neurologije, psihijatrije, psihologije, socijalnog rada a listu pogledajte u prilogu. OBEZBJEDITE SEBI MJESTO NA VRIJEME I PRIDRUŽITE NAM SE!


 • Datum: 23.09.2022 16:00 - 25.09.2022 15:00
 • Lokacija: hotel ibis Styles; Sarajevo, Bosna i Hercegovina (Mapa)
 • Više informacija: ul.Džemala Bijedića br.169a; 71000 Sarajevo

Čitaj više
DOBRO DOŠLI na zvaničnu stranicu CENTRA ZA DEMENCIJU

KO SMO
Centar za demenciju je i danas jedina Ustanova u BiH i regionu Zapadnog Balkana koja se bavi cjelokupnim problemom demencije. Osnovan je 01. Septembra 2013.godine od strane Alzheimer udruženja AiR-Sarajevo. Smješten je u vlastitom objektu od cca 300m2.

Filozofija Centra za demenciju je ne-farmakološki pristup u tretmanu demencije. Ovo znači sveobuhvatan i koordinisani pristup u tretmanu osobe koja pati od demencije, a koji podrazumijeva učešće medicinskog multi-disciplinarnog tima koji u saradnji sa interprofesionalnim terapeutskim timom radi na kontroli i poboljšavanju psiho-fizičkog stanja pacijenta.  Osnovna zadača Centra za demenciju je:

POMOĆ OSOBAMA KOJE ŽIVE SA DEMENCIJOM koja se odnosi na: dijagnosticiranje tipa demencije, određivanja medicinske terapije, kontrole stanja, provođenja različitih ne-farmakoloških terapija kroz programe:
1. PROGRAM PODRŠKE kojim se osobe koje su dobile dijagnozu određenog tipa demencije edukuju o demenciji i pripremaju za život nakon dijagnoze
2. DNEVNI CENTAR koji predstavlja program kojim se osobama do umjerenog težeg stadija bolesti pomaže da svoje stanje drže pod kontrolom i imaju blaže napredovanje bolesti čime poboljšavaju svoje ukupno stanje te provode svoje dane u dostojanstvu istovremeno produžavajući vrijeme u kojem su funkcionalni i izbjegavaju terminalna stanja bolesti.
3. PROGRAM REHABILITACIJE koji je osmišljen da pomogne osobi koja pati od demencije da svoje aktuelno stanje popravi i poboljša, da se edukuje o toku bolesti i mjerama koje je nužno da slijedi nakon provedenog programa kako bi bolest napredovala slabijim intenzitetom. Ovaj program je jako značajan i do sada smo postigli izvanredne rezultate u njegovoj implementaciji.

- POMOĆ NJEGOVATELJIMA - formalnim njegovateljima ili članu porodice koji se brine o osobi koja pati od demencije. Pod ovim terminom se podrazumijeva:
1. program podrške njegovatelju koji predstavlja savjetovanje i edukaciju,
2. psihološko savjetovanje radi rasterećenja od stresa i izgaranja usljed dugotrajne njege osobe koja pati od demencije.

POMOĆ LJEKARIMA PORODIČNE MEDICINE koja podrazumijeva:
1. EDUKACIJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE o demenciji koja ima cilj ranu detekciju bolesti radi uspostavljanja pravovremene dijagnoze potaknute iz PZZ,
2. SAVJETOVANJE radi boljeg prepoznavanja stanja i potreba osobe koja pati od demencije te načina kako aktuelno stanje pogođene osobe popraviti i poboljšati te koji su alati za to dostupni.

- EDUKATIVNO-SAVJETODAVNA POMOĆ koja se odnosi na realizaciju različitih programa kojima se podiže znanje i svijest o demenciji i potrebama osoba koje žive sa demencijom i njihovih njegovatelja. Do sada smo realizirali programe:
1. edukacija medicinskog i bolničkog osoblja
2. edukacija policijskih službenika
3. edukacija formalnih njegovatelja uposlenih u stračkim domovima ili gerontološkim centrima
4. edukacija psihologa, socijalnih radnika, raznih vrsta terapeuta
5. edukacija neformalnih njegovatelja

- IZRADA SMJERNICA za postupanje sa osobama koje pate od demencije u različitim prilikama i situacijama
1. "DEMENCIJA U VRIJEME PANDEMIJE COVID-19" smjernice o prepoznavanju simptoma zaraze Covid-19, postupanju nakon dijagnosticiranja i mjere zaštite. Zvanične smjernice Federalnog Kriznog Štaba i Kantonalnih Zavoda za javno zdravlje.

- OBJAVLJIVANJE VLASTITE LITERATURE O DEMENCIJI što predstavlja istraživačko-naučni rad na temama demencije. Do sada smo izdali dvije autorske knjige:
1. "DEMENCIJA - ŠTA I KAKO DALJE" udžbenik za srednje medicinske škole koja je ujedno vodič kroz demenciju posvećen osobama pogođenim demencijom, njegovateljima i porodici.
2. "DEMENCIJA IZ UGLA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE" koja je vodič za ljekare porodične medicine i medicinske tehničare u PZZ
Koautori smo Transnacionalnog vodiča "Interprofessional management of dementia" koji je korišten kao podloga za online edukaciju u projektu INDEED finansiranom od strane EU INTERREG.
Izradili smo mnoštvo brošura o demenciji.

- PROVOĐENJE NAUČNIH ISTRAŽIVANJA - Do sada smo proveli više istraživanja. Najznačajnije je istraživanje "Demencija kao epidemija BH društva" kojim smo utvrdili broj oboljelih od nekog tipa demencije, a koje je potvrđeno i prihvaćeno. Radi se o 150.000 osoba sa demencijom u BiH.

- ORGANIZACIJA KONFERENCIJA I NAUČNIH SEMINARA na temu demencije.
1. iCoDem - Internacionalni kongres o demenciji koji se provodi svake druge parne godine u Sarajevu. Kongres kojemu je cilj edukacija o demenciji i širenje filozofije ne-farmakološkog pristupa u tretmanu demencije te neophodnosti multidisciplinarne i interprofesionalne saradnje,
2. Konferencije o podizanju svijesti o demenciji, kreiranju politika i razvoju strategija o demenciji
3. Dementia Master Class - stručno edukativna predavanja za neformalne i formalne njegovatelje u cilju dobivanja certifikata za rad sa osobama pogođenim demencijom

Sada i "Online"pregledi putem ZOOM aplikacije

Pored pregleda, redovnog praćenja stanja, konsultacija i savjetovanja u živo sada imate priliku to obaviti i "online" tj.virtualno! Bez rizika od zaraze, bez izlaganja naporu da dođete nama u Centar za demenciju! Ne trebate se brinuti kako nagovoriti osobu koju njegujete da se spremi i pođe na pregled! Dovoljno je da popunite donje rublike i pošaljete, Mi ćemo Vas kontaktirati i dogovoriti termin

PROGRAM PODRŠKE NJEGOVATELJIMA

PROGRAM PODRŠKE NJEGOVATELJIMA

Ko obavlja ulogu njegovatelja? Njegovatelji osobe koja pati od demencije su: 1. supružnik u prvom redu, 2. djeca, 3. treće osobe, 4. medicinska lica u gerontološkim centrima i palijativnim ustanovama, 5. ne-medicinska lica u staračkim domovima i ustanovama socijalne zaštite Od trenutka kada pogođena osoba počne iskazivati simptome i njena prva okolina primijeti da pogođena osoba ima umanjenje psiho-fizičkih sposobnosti te sve veći gubitak prethodno naučenih vještina što utječe na njen svakodnevni život i njegovu organizaciju ulogu njegovatelja preuzima supružnik ili djeca. Napredovanjem bolesti uključuju se treća lica čiji se broj postepeno povećava do smještanja u Ustanovu kada njegu preuzimaju medicinska ili stručnija lica. Stoga se njegovatelji dijele na 1. neformalne i 2. formalne

Nauči više
PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

je nužno kako bi pomoglo njegovateljima u prevladavanju nagomilanog stresa, nošenja sa anksioznošću, borbom sa depresivnim epizodama te radi pomoći kod samooptuživanja i emotivne nestabilnosti.

Nauči više
 •  01.09.2020 09:00 - 01.09.2020 18:35
 • Online događaj

iCoDem kao stručni kongres o demenciji ove godine se održava pod nazivom "Demencija i Covid19". Razmatrat ćemo pitanja dijagnosticiranja infekcije Covid19 kod osoba koje žive sa demencijom te poslušati iskustva gerijatra uposlenog u gerijatrijskom centru najpogođenije regije Italije -Emilia Romagna te načine suzbijanja epidemije u Bosansko - Podrinjskom Kantonu kao jednom od najizloženijih Kantona na unos virusa izvana. Razgovarat će se i o biomarkerima, neuroimidžingu i pravovremenoj dijagnozi te prepoznavanju delirijuma.

 •  31.08.2020 09:00 - 01.09.2020 19:00
 • Online događaj

Konferencija podržana od WHO, Alzheimer Disease International i Alzheimer Europe pod pokrovitljstvom Ministarstva zdravlja FBiH. Teme su vezane za identifikaciju problema osoba koje žive sa demencijom i osoba 65+ a odnose se na ljudska prava, položaj u društvu te prilagođenosti zdravstvenog, socijalnog i sistema stanovanja njihovim potrebama te prilagođenosti okoline i opreme prostora potrebama i mogućnostima ove kategorije i u tom kontekstu postojanje i razvoj politika i strategija(Nacionalnih strategija za borbu sa demencijom) te podizanje svijesti i edukacije o problemu demencije u društvima. Naravno u tom smislu se obrađuje i zajednička -međudržavna i regionalna saradnja nosilaca politika na kreiranju politika koje će pomoći da se neutraliziraju negativne posljedice demografskih promjena i migracionih kretanja.

 •  10.10.2019 12:00 - 10.10.2019 16:30
 •   BKC Tuzla

Edukacija medicinskog osoblja Primarne zdravstvene zaštite o PRAVOVREMENOJ DIJAGNOZI.Edukacija prati vodič za ljekare primarne zdravstvene zaštite "Demencija iz ugla PZZ" koji nudi osnovne informacije o uzrocima, bolestima koje vode u demenciju, toku demencije, protokolu istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze i kratke skrining testove koji mogu ukazati na demenciju.

 •  05.10.2019 10:00 - 05.10.2019 14:00
 •   hotel Holiday; Zmaja od Bosne 2; Sarajevo

Edukacija medicinskog osoblja primarne zdravstvene zaštite o načinima i razlozima PRAVOVREMENE DIJAGNOZE DEMENCIJE. Edukacija prati vodič za ljekare primarne zdravstvene zaštite "Demencija iz ugla PZZ" koji nudi osnovne informacije o uzrocima, bolestima koje vode u demenciju, toku demencije, protokolu istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze i kratke skrining testove koji mogu ukazati na demenciju.

 •  10.05.2019 08:00 - 25.05.2019 18:00
 •   Mostar; Banja Luka

edukacija njegovatelja staračkih domova Caritas u Mostaru i Banja Luci

 •  21.11.2018 09:00 - 23.11.2018 17:00
 •   hotel Holiday; Zmaja od Bosne 4; 71 000; Sarajevo

iCoDem/18 je stručni Kongres o demenciji koji ove godine obrađuje

 •  08.05.2018 13:00 - 10.05.2018 16:00
 •   hotel Holiday; Zmaja od Bosne br.2; 71000 Sarajevo

Edukacija o NE-FARMAKOLOŠKOM PRISTUPU TRETMANA DEMENCIJE interprofesionalnog tima sastavljenog od: medicinskih sestara, psihologa, socijalnih radnika, art, muziko, okupacionih i fizio terapeuta, farmaceuta uz prisustvo učenika srednje medicinske škole i studenata medicinskog fakulteta. Partneri su iz 10 zemalja Dunavskog regiona došli iz Univerzitetskih i medicinskih ustanova.

 •  18.04.2018 18:00 - 20.04.2018 16:00
 •   Parlamentarna skupština BiH; Trg BiH br.1; 71000; Sarajevo

Sastanak pod pokrivetljstvom WHO, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva zdravlja FBiH o pitanjima demencije u društvu, razvoju i usvajanju nacionalnih strategija za borbu sa demencijom te iskustva Slovenije i Austrije kao zemalja koje su usvojile svoje strategije.

Statement of Experts-Conference "Dementia Care and Policies of extended Danube Region"

Statement of Experts-Conference "Dementia Care and Policies of extended Danube Region"

The conference "Dementia Care and Policies of the extended Danube Region" - held as a virtual event on August 31 and September 1, 2020 - brought together eminent experts from renowned institutions across almost the entire Danube region. Conference had 34 lecturers in the 11 sessions with support of WHO, Alzheimer Europe and ADI. The basic context within which the conference was held concerns the demographic changes taking place within all societies of the Region and the new challenges that these demographic dynamics present to them. It was very constructive meeting about position of people living with dementia and older adults, their human rights, their exclusion from society interaction, about housing problems and about necessity of adjusting of societies and creating dementia/age friendly societies which meet the their needs. As the conclusion published Statement of Experts which describe, indentified and listed problems in the whole Region and looking for solutions with which Region can enter in decade of healthy aging 2020. - 2030.

Čitaj više  
Sarajevska deklaracija o demenciji Zapadnog Balkana

Sarajevska deklaracija o demenciji Zapadnog Balkana

Deklaracija o demenciji nastala kao zaključak zatvorenog sastanka predstavnika nadležnih Ministarstava zemalja ZB, eksperata i NVO pod pokroviteljstvom WHO, Alzheimer Disease International, Alzheimer Europe

Čitaj više  
PREDRASUDE - OSJEĆAJ SRAMA KOD OSOBA KOJE IMAJU SIMPTOME - video

PREDRASUDE - OSJEĆAJ SRAMA KOD OSOBA KOJE IMAJU SIMPTOME - video

da li je sramota jedan od razloga zašto ljudi ne idu doktoru zbog problema sa memorijom? Whether is shame one from important reasons why people do not go to doctor because of memory problems? Da li postoji mjesto gdje ljudi mogu otići po savjet i pomoć u BiH? Whether have people place to go for advice and help?

Čitaj više  
PREDRASUDE - ALZHEIMEROVA BOLEST I DEMENCIJA - video

PREDRASUDE - ALZHEIMEROVA BOLEST I DEMENCIJA - video

Da li je Alzheimerova bolest različita od demencije? Postoji li test za dijagnosticiranje demencije? Whether is Alzheimer's disease different from dementia? Are there test to diagnose dementia?

Čitaj više  
ŠTA JE DEMENCIJA ? - video

ŠTA JE DEMENCIJA ? - video

Šta je demencija? Pogledajte kratki video koji će Vam na vrlo jednostavan način dati definiciju

Čitaj više  
PREDRASUDE - O NASLJEDNOSTI DEMENCIJE - video

PREDRASUDE - O NASLJEDNOSTI DEMENCIJE - video

Da li je demencija nasljedna? To je jedno od čestih pitanja sa kojima se susrećemo. Pogledajte video koji će Vam dati jednostavan odgovor te iskustvo porodice!

Čitaj više  
PREDRASUDE - POST DIJAGNOSTIČKI TRETMAN DEMENCIJE - video

PREDRASUDE - POST DIJAGNOSTIČKI TRETMAN DEMENCIJE - video

Šta nakon dijagnoze demencije? Post dijagnostički tretman sa ne-farmakološkim pristupom je jedini pravi odgovor za sve osobe koje imaju kognitivni deficit ili demenciju. Postojeći lijekovi nikada neće dati željeni rezultat ali su i pored toga poželjni jer pomažu ne-farmakološkom pristupu.

Čitaj više  
PREDRASUDE - SIMPTOMI I TIPOVI DEMENCIJE - video

PREDRASUDE - SIMPTOMI I TIPOVI DEMENCIJE - video

Koji su to simptomi i tipovi demencije? Pogledajte video koji će Vam odgovoriti na to pitanje!

Čitaj više  
PREDRASUDE O DEMENCIJI - video

PREDRASUDE O DEMENCIJI - video

Koje su to predrasude o demenciji? Šta nas ometa kod prihvatanja demencije kao i svake druge bolesti? Pogledajte video sa odgovorima i iskustvo iz porodice!

Čitaj više  
SVE O DEMENCIJI - PITANJA I ODGOVORI - video

SVE O DEMENCIJI - PITANJA I ODGOVORI - video

Video koji će Vam dati odgovore na 10 najčešćih pitanja o demenciji!

Čitaj više  
ISKUSTVA PORODICA O DEMENCIJI - video

ISKUSTVA PORODICA O DEMENCIJI - video

Pogledajte video sa iskustvima porodica koje su imale osobe sa demencijom!

Čitaj više  
Demencija u vrijeme pandemije Covid-19

Demencija u vrijeme pandemije Covid-19

Preporuke koje definišu kako pristupati problemu demencije u vrijeme pandemije Covid19

Čitaj više  
Dementia at the time of Covid-19

Dementia at the time of Covid-19

This is the guidance that lead you through dementia in time of Covid-19

Čitaj više  
Demencija - šta i kako dalje - udžbenik

Demencija - šta i kako dalje - udžbenik

Demencija - šta i kako dalje Udžbenik za: medicinske tehničare i njegovatelje koji će saznati sve o demenciji, nastanku, toku bolesti, fazama, potrebama osoba pogođenih demencijom, načinima njege i mjerama za prevazilaženje poremećaja ponašanja. Knjiga je odličan vodič koji će osobi koja živi sa demencijom pružiti sve informacije o bolesti i pripremama za teža stanja kao i vidovima podrške i načinima usporavanja bolesti.

Čitaj više  
MEMORI TAČKE imageMEMORI TAČKE image
Postanite član mreže Memori Tačaka(MT)(#memoritačka). Jedna od aktivnosti kojima se uspostavlja Dementia Friendly Društvo. Ukoliko ste zainteresovani javite nam se na: bih@demencija.org ili +387 33 200223. 
Mnoge države svijeta a među njima i one najbogatije(Japan, Holandija, Luxemburg, V.Britanija…)implementiraju slične projekte na preporuku i uz pomoć WHO. To su društva svjesna ubrzanog starenja stanovništva, produžene granice života, povećanja problema vezanih za mentalno zdravlje i epidemiju demencije. Niti jedno društvo svijeta ne može zanemarivati ove činjenice jer zanemarivanje vodi još većim troškovima društva za zdravstevnu i socijalnu skrb uz vezivanje značajnih društvenih i kadrovskih resursa.
Zanemarivanje ovih činjenica vodi odbacivanju ljudskih resursa (radno sposobnih osoba koje ostaju njegovati roditelja ili iskorištavanju mogućnosti i kapaciteta starijih) te gubitku značajnih materijalnih sredstava zbog nedostatka razvijenih ponuda, proizvoda i usluga prema specifičnim i najbrojnijim kategorijama društva(OsD ili OsKP, starije osobe).
Ovo je i jednostavan prikaz dvosmjernog odnosa i međuzavisnosti. Memori Tačka(MT) u tom dvosmjernom odnosu treba da poveže OsD i OsKP sa svojim specifičnim potrebama i zahtjevima sa jedne strane i privredu(trgovine, banke, biblioteke, javnu upravu…) kao predstavnike društva, kreatore usluga i ponude te nosioce društvenog napretka sa druge strane.

Forum
Dobrodošli na naš novi forum.

Ovaj prostor možete koristiti da biste na jednostavan način komunicirali između sebe, bilo da ste osoba koja živi sa demencijom ili njegovatelj a što je isključivo u vezi DEMENCIJE.

Prihvatimo ovaj prostor kao mjesto okupljanja i razgovora, poštujući i uvažavajući jedni druge. Mi ćemo vam pomoći savjetom ukoliko to budete trebali od nas, a moguće je i da zakažemo video sastanak gdje ćemo se okupiti i zajedno tražiti odgovore!   
 • Centar za demenciju; Tekija br.52; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Aducanumab - odobren od FDA

Aducanumab - odobren od FDA

06.05.2020

Danas 07. Juni 2021. je američka agencija za kontrolu hrane i lijekova FDA odobrila lijek za blagu fazu demencije i blagi kognitivni poremećaj. Lijek pod nazivom ADUHELM, proizvođača Biogen je prvi novi lijek uveden u terapiju demencije nakon 2003. Biogen je podnio slične zahtjeve i prema European Medicines Agency te Swissmedic, a čije se odobrenje ne očekuje prije kraja 2021. Do njihovog odobrenja lijek će biti dostupan samo Amerikancima! Prije započinjanja terapije novim lijekom pacijenti će morati imati dijagnosticiranu bolest, potvrđeno prisustvo amiloidnog plaka u mozgu i biti u blagoj fazi demencije. Inače, poboljšanja u nekim moždanim funkcijama je do 80% što je za sada prva zaista optimistična vijest vezana za farmako terapiju demencije. OVO JE UJEDNO ZNAČAJNA POTVRDA NAŠIH (CENTRA ZA DEMENCIJU I ALZHEIMER UDRUŽENJA AiR) NASTOJANJA DA SE DEMENCIJA DIJAGNOSTICIRA PRAVOVREMENO I UZ OBAVLJANJE SVIH RELEVANTNIH TESTOVA KOJIMA SE OPRAVDAVA DIJAGNOSTIKA. Nažalost, u BiH nije moguće napraviti lumbalno testiranje koje otkriva i identifikuje postojanje amiloidnog plaka.

Čitaj više
Žao mi je, registracija je završena.

iCoDem/22 - Međunarodni Kongres o Demenciji

iCoDem/22 nosi naziv "ZNANJEM PREMA BOLJEM DRUŠTVU"! Cilj ovogodišnjeg iCoDem/22 je povećanje znanja: 1. Ljekara porodične medicine - za koje je organizovan Dementia Master Class - Kako do dijagnoze? Polaznici će dobiti certifikat. Vrhunski regionalni predavači će održati fokusirana predavanja kojima će polaznicima približiti demenciju obradom svih važnih tema od epidemiologije preko simptoma, uzroka, toka bolesti, neuroimidžinga, procesa dijagnosticiranja, farmakologije do post-dijagnostičke podrške 2. Medicinskih sestara i drugih terapeuta - kojima je organiziran Dementia Master Class - Post dijagnostička podrška. Polaznici će dobiti certifikat. Renomirani regionalni predavači će obraditi teme: definicija, epidemiologija, simptomi, uzroci i tok demencije, značaj kognitivne procjene, kognitivna stimulacija, princip nefarmakološkog pristupa tretmana demencije, sistem palijativne njege, učešće i uloga njegovatelja iCoDem/22 uključuje predavanja o mentalnom zdravlju sudionika uključenih u problem demencije, farmakologiju u demenciji, demenciju u kontekstu javnog zdravlja, načinima prevencije te aktivnostima kojima se podiže svijest o demenciji, potiče poduzetništvo. Gosti će biti predstavnici Federalnog Ministarstva zdravlja, Alzheimer Disease International - krovne svjetske alijanse itd. Predavači su najrenomiraniji stručnjaci is oblasti: neurologije, psihijatrije, psihologije, socijalnog rada. PRIDRUŽITE NAM SE!


 • Datum: 23.09.2022 16:00 - 25.09.2022 15:00
 • Lokacija: hotel ibis Styles Sarajevo, Bosna i Hercegovina (Mapa)

Čitaj više