•  01.09.2020 09:00 - 01.09.2020 18:35
 • Online događaj

iCoDem kao stručni kongres o demenciji ove godine se održava pod nazivom "Demencija i Covid19". Razmatrat ćemo pitanja dijagnosticiranja infekcije Covid19 kod osoba koje žive sa demencijom te poslušati iskustva gerijatra uposlenog u gerijatrijskom centru najpogođenije regije Italije -Emilia Romagna te načine suzbijanja epidemije u Bosansko - Podrinjskom Kantonu kao jednom od najizloženijih Kantona na unos virusa izvana. Razgovarat će se i o biomarkerima, neuroimidžingu i pravovremenoj dijagnozi te prepoznavanju delirijuma.

 •  31.08.2020 09:00 - 01.09.2020 19:00
 • Online događaj

Konferencija podržana od WHO, Alzheimer Disease International i Alzheimer Europe pod pokrovitljstvom Ministarstva zdravlja FBiH. Teme su vezane za identifikaciju problema osoba koje žive sa demencijom i osoba 65+ a odnose se na ljudska prava, položaj u društvu te prilagođenosti zdravstvenog, socijalnog i sistema stanovanja njihovim potrebama te prilagođenosti okoline i opreme prostora potrebama i mogućnostima ove kategorije i u tom kontekstu postojanje i razvoj politika i strategija(Nacionalnih strategija za borbu sa demencijom) te podizanje svijesti i edukacije o problemu demencije u društvima. Naravno u tom smislu se obrađuje i zajednička -međudržavna i regionalna saradnja nosilaca politika na kreiranju politika koje će pomoći da se neutraliziraju negativne posljedice demografskih promjena i migracionih kretanja.

 •  10.10.2019 12:00 - 10.10.2019 16:30
 •   BKC Tuzla

Edukacija medicinskog osoblja Primarne zdravstvene zaštite o PRAVOVREMENOJ DIJAGNOZI.Edukacija prati vodič za ljekare primarne zdravstvene zaštite "Demencija iz ugla PZZ" koji nudi osnovne informacije o uzrocima, bolestima koje vode u demenciju, toku demencije, protokolu istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze i kratke skrining testove koji mogu ukazati na demenciju.

 •  05.10.2019 10:00 - 05.10.2019 14:00
 •   hotel Holiday; Zmaja od Bosne 2; Sarajevo

Edukacija medicinskog osoblja primarne zdravstvene zaštite o načinima i razlozima PRAVOVREMENE DIJAGNOZE DEMENCIJE. Edukacija prati vodič za ljekare primarne zdravstvene zaštite "Demencija iz ugla PZZ" koji nudi osnovne informacije o uzrocima, bolestima koje vode u demenciju, toku demencije, protokolu istraživanja radi uspostavljanja dijagnoze i kratke skrining testove koji mogu ukazati na demenciju.

 •  10.05.2019 08:00 - 25.05.2019 18:00
 •   Mostar; Banja Luka

edukacija njegovatelja staračkih domova Caritas u Mostaru i Banja Luci

 •  21.11.2018 09:00 - 23.11.2018 17:00
 •   hotel Holiday; Zmaja od Bosne 4; 71 000; Sarajevo

iCoDem/18 je stručni Kongres o demenciji koji ove godine obrađuje

 •  08.05.2018 13:00 - 10.05.2018 16:00
 •   hotel Holiday; Zmaja od Bosne br.2; 71000 Sarajevo

Edukacija o NE-FARMAKOLOŠKOM PRISTUPU TRETMANA DEMENCIJE interprofesionalnog tima sastavljenog od: medicinskih sestara, psihologa, socijalnih radnika, art, muziko, okupacionih i fizio terapeuta, farmaceuta uz prisustvo učenika srednje medicinske škole i studenata medicinskog fakulteta. Partneri su iz 10 zemalja Dunavskog regiona došli iz Univerzitetskih i medicinskih ustanova.

 •  18.04.2018 18:00 - 20.04.2018 16:00
 •   Parlamentarna skupština BiH; Trg BiH br.1; 71000; Sarajevo

Sastanak pod pokrivetljstvom WHO, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva zdravlja FBiH o pitanjima demencije u društvu, razvoju i usvajanju nacionalnih strategija za borbu sa demencijom te iskustva Slovenije i Austrije kao zemalja koje su usvojile svoje strategije.