Izazovi BH društva u vezi Alzheimerove i drugih demencija - predavanje


TEMA : IZAZOVI BH DRUŠTVA U VEZI ALZHEIMEROVE I DRUGIH DEMENCIJA

Autor: Osman Kučuk. ;  Koautor: Emina Kučuk

Centar za demenciju u Sarajevu; Tekija br.52; 

71 000 Sarajevo; Bosna i Hercegovina; 

+387 33 200223; 

http://www.demencija.org

Uvod: BiH je država sadržana od dva entiteta i jednog distrikta a koji su sadržani iz kantona(FBiH) i Općina(RS i Distrikt Brčko). FBiH po pitanju socijalne i zdravstvene zaštite ima krovnu i koordinirajuću nadležnost dok su nadležnosti kantona izvršnog nezavisnog karaktera. Općine kreiraju lokalne izvršne politike u skladu sa aktima kantona. U entitetu RS i Distriktu Brčko svu nadležnost imaju centralna ministarstva. U prevodu ova organizacija ima komplikovan put donošenja strategija i planova te ima različitu implementaciju akcionih planova zavisnu od raspoloživih budžeta lokalnih zajednica, što znači da sve osobe nemaju isti pristup uslugama.

Metoda: Izazove BH društva u vezi demencije ćemo podijeliti na:- indirektne: demografska pitanja, promjene u sastavu i strukturi porodice, promjene u navikama i životnom stilu, migracije, neprilagođeni školski sistemi i - direktne izazove: iz društva, od strane zdravstvenog i socijalnog sistema i stručne javnosti. Na ovaj način ćemo lakše pratiti njihov utjecaja na pitanje demencije u društvu i odrediti rješenja. 

Rezultati: Iako su navedeni izazovi veliki za BH društvo, oni ipak nisu nepremostivi. To pokazuju implementirane aktivnosti te aktivnosti koje su u toku i planovi koji se realiziraju. Veliki broj aktivnosti je obavljen u saradnji sa nosiocima politika, pod njihovim pokroviteljstvom i uz njihovo aktivno učešće. Do sada implementirani zadaci uljevaju optimizam da svijest ključnih nosilaca politika i njihova empatija prema pitanju demencije u društvu te zajednički rad sa NVO će u bliskoj budućnosti donijeti rezultate u vidu konkretnih planova i strategija što će u konačnici biti od pomoći oboljelima, porodicama i njegovateljima. 

Zaključak: vidljivo je da se BH društvo suočava sa velikim izazovom koji demencija predstavlja za svako društvo, te da će taj izazov biti i veći u bliskoj budućnosti. Međutim, vidljive su promjene i napredak te interes ključnih nosilaca politika na entitetskim nivoima kao i interes na državnom nivou da se urede pitanja zdravstvenog i socijalnog sektora na pitanju demencije što dokazuju podrške do sada implementiranim aktivnostima na domaćem i regionalnom planu.

Ključne riječi: alzheimer, demencija, demencijaubih, dementia, dementia friendly society, društvo naklonjeno demenciji