Demencija u vrijeme pandemije Covid-19

Uvod


Ovaj dokument je nastao kao odgovor na aktuelnu situaciju u vezi sa pandemijom zaraze virusom Covid-19. Nakon što je WHO izdao preporuke za provođenje preventivnih mjera zaštite u cilju sprečavanja epidemije širih razmjera, te od Kriznih štabova uspostavljanjem zabrana  kretanja i naredbi o samoizolaciji nepotvrđenih slučajeva zaraze te obaveznoj izolaciji potvrđenih slučajeva zaraze virusom, izrada ovog dokumenta je od esencijalne važnosti kako bi se nadležnim Ministarstvima zdravlja i Ministartsvima rada i socijalne politike pomoglo da organiziraju zaštitu osoba sa demencijom. Naime, sve predložene mjere od strane Kriznih štabova i Ministarstava te organa lokalne samouprave u potpunosti zaobilaze i ne tretiraju osobe sa demencijom ali i njihove porodice te njegovatelje, iako je ova grupa stanovništva brojna. Ovim se narušavaju njihova ljudska prava a porodice i njegovatelji se ostavljaju bez podrške kao i same osobe koje žive sa demencijom.  Stoga, ovim dokumentom želimo nadležnim tijelima približiti demenciju i dati im preporuke kako mi vidimo da bi se u ovoj teškoj situaciji po društvo moglo najbezbolnije pomoći osobama koje žive sa demencijom same ili sa njihovim supružnicima, te se na taj način zaštiti i smanjiti broj loših i nepovoljnih ishoda. Takođe, dokument može biti štampan i podijeljen i kao uputstvo porodicama koje imaju osobu sa demencijom kao člana porodice.

Osman Kučuk

Direktor Centra za demenciju

ul.Tekija br.52

71 000 Sarajevo

BiH

033 200223

www.demencija .org